wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
Patronat honorowy

Media

Celem Targów i Konferencji Geologia 2014 jest jak co roku wsparcie i popularyzacja rozwiązań, technologii, usług oraz sprzętu mających zastosowanie w inwestycjach związanych z poszukiwaniem, wydobyciem i eksploatacją złóż, inwestycjami hydrogeologicznymi i hydrotechnicznymi, pla-nowaniem przestrzennym, rozwojem infrastruktury oraz ochroną środowiska.

Targom towarzyszyć będą konferencje nawiązujące swoją tematyką do wiodących i aktualnych zagadnień, m .in.:

ZAKRES BRANŻOWY: 

• GEOLOGIA ZŁOŻOWA    • GEOLOGIA INZYNIERSKA • GEOLOGIA GÓRNICTWA  
• GEOLOGIA ŚRODOWISKOWA  • GEOFIZYKA WIERTNICZA • GEOTERMIA    
•KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA   • GEOINFORMACJA
•TECHNOLOGIE • SPRZĘT  WIERTNICZY  
• SPRZĘT DO BADAŃ POLOWYCH   •APARATURA BADAWCZA, KONTROLNO POMIAROWA

 

▪ Geologia inżynierska
▪ planowanie przestrzenne
▪ badania podłoża gruntu do celów projektowych, ekologicznych i budowlanych
▪ badanie gruntu, stabilizacja gruntu, dokumentacje, ekspertyzy
▪ odwierty geologiczne pod inwestycje budowlane; pompy ciepła

• Aparatura badawcza, kontrolno pomiarowa
- sprzęt do badań laboratoryjnych i terenowych
- aparatura badawcza, kontrolno-pomiarowa
- oprogramowanie geologiczne, systemy informacji przestrzennej, kartografia
- systemy lokalizacji objektów podziemnych

 •Sprzęt, usługi wiertnicze
narzędzia, sprzęt wiertniczy, geotechniczny
- technologie i usługi wiertnicze •narzędzia i sprzęt wiertniczy 

 • Technologie, poszukiwanie i eksploatacja złóż
▪ Geofizyka wiertnicza
▪ wiercenia badawcze i eksploatacyjne

▪ Geologia złożowa
▪ badania geologiczne i geofizyczne
▪ nowoczesne technologie używane do poszukiwania, wydobycia i eksploatacji złóż
▪geofizyka wiertnicza

▪ Geoinformacja i kartografia:
▪ systemy informacji geograficznej GIS ▪ planowanie przestrzenne
▪ systemy informacji geologicznej ▪ kartografia geologiczna

Geologia środowiskowa:
▪ ochrona wód i gleb ▪ rekultywacja środowiska
▪ analizy środowiskowe - badania i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
▪ gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - składowanie niebezpiecznych odpadów

Profil ekspozycji:

 

Park maszynowy - technologie

• technologie, sprzęt, aparatura do badań geologicznych i geotechnicznych i środowiskowych
• urządzenia pomiarowo - kontrolne do badań środowiskowych
• sondy do badań polowych gruntu • skanowanie laserowe 3D
• aparatura sejsmometryczna • georadary
• technologie wiertnicze
•sprzęt wiertniczy i geotechniczny • technologie bezwykopowe
• nowoczesne technologie poszukiwania i eksploatacja złóż

 

Geoinformacja:

• systemy informacji geograficznej GIS
• planowanie przestrzenne
• systemy informacji geologicznej
• kartografia geologiczna

Geofizyka wiertnicza:

•wiercenia badawcze i eksploatacyjne
•wiercenia horyzontalne, pionowe, poziome
•odwierty geologiczne pod inwestycje budowlane
• odwierty pod studnie, pompy ciepła

 

Geologia inżynierska i geotechnika

• badania podłoża gruntu do celów projektowych, ekologicznych i budowlanych
• dokumentacje, ekspertyzy •posadowienia obiektów inwestycji budowlanych
• budownictwo geotechniczne •inżynieria lądowa
• zagęszczenie gruntu
• funamentowanie

 

Geologia środowiskowa:

•Analizy środowiskowe – badania i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
•Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi- składowanie niebezpiecznych odpadów
•Budownictwo obiektów ochrony środowiska - kanalizacje, sieci wodociągowe, oczyszczalnie, stacje uzdatniania wody
•Ochrona gleb i wód • Rekultywacja środowiska

 

Geologia złożowa
• nowoczesne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż
•geologiczna aparatura poszukiwawcza
• surowce energetyczne • niekonwencjonalne złoża gazu •geotermia
•surowce skalne •kamienie budowlane

Geologia morza
• inżynieria wodna • ochrona brzegów morskich - monitoring strefy brzegowej
Hydrogeologia stosowana:
• systemy monitoringu wód podziemnych
• rekultywacja zbiorników wód podziemnych
• badania i prognozowanie migracji zanieczyszczeń w zbiornikach wód podziemnych

Budownictwo hydrotechniczne
• budownictwo inżynierii wodnej /elektrownie wodne, tamy, budowle regulacyjne rzek, umocnienia koryt, kanalizacje, wodociągi, oczyszczanie ścieków, ujęcia wody, zbiorniki wyrównawcze, obwałowania i roboty ziemne /

Geologia górnictwa
• odwodnienia kopalń, tuneli i wykopów budowlanych
• tektonika - monitoring wstrząsów górotworu
• geofizyka - monitoring sejsmologiczny i sejsmoakustyczny kopalni

 

Nowoczesne technologie w poszukiwaniu i wydobyciu
• Prace zabezpieczające i przygotowawcze przed rozpoczęciem poszukiwań złóż
• Wykonanie odwiertów
• Prace geofizyczne i wiertnicze
• Obsługa wierceń
• Eksploatacja
• Likwidacja otworu
• Rekultywacja terenu

 

 

 

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl